EMS samlar in och bevarar alla verk som skapats på EMS från och med starten 1964. Därför är det viktigt för oss att alla tonsättare som arbetar i våra studior lämnar in sina färdiga verk. Det ger underlag till både konserter och forskning, och statistiken över inlämnade verk presenteras i EMS/Statens musikverks årsberättelse.

Det spelar ingen roll om verket givits ut eller inte, inte heller om det bara delvis skapats på EMS.
Med "verk" menar vi också övningar och etyder. För den som vill inkludera EMS logo i samband med utgåva går den att hitta här.

Vi tar emot såväl fysiska skivor som filöverföring. Ljudfiler ska vara i wav-format. För flerkanaliga verk vill vi både ha en stereomix samt individuella monofiler. Skivor ska vara tydligt märktaOm projektet inte har resulterat i inspelat ljud eller video accepterar vi också dokumentation, programkod etc. Varje enskilt verk ska åtföljas av formuläret "inlämning av verk". 

Digitalt inlämnat material lagras och säkerhetskopieras på ett professionellt sätt.Verken kommer så småningom att överföras till Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek för film, musik och spel, och kommer att göras tillgängliga via deras katalog, Svensk mediedatabas SMDB. Detta säkerställer bevarandet av musik som skapats på EMS. 

Vänligen fyll i formuläret "inlämning av verk" och skicka det tillsammans med ditt verk till EMS-bibliotekarie, Pär Johansson.

Statens Musikverk / EMS
Att: Pär Johansson
Box 16326
103 26 Stockholm

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

EMS collects and preserves all works created at EMS from the start in 1964. It is important to us that all composers who work in our studios submit their finished works. It provides the basis for both concerts and research, and the statistics on submitted works are presented in the EMS / Statens Musikverk’s annual report.

It doesn't matter if the work is released or not, or even if it was only partially created at EMS. By "works" we also mean exercises and etudes. For those who want to include the EMS logo in their release, it can be found here.

We accept both physical discs and file transfers. Audio files should be in wav-format. For multichannel works, we would like both a stereo mix and individual mono-files. Discs must be clearly marked. If the project has not resulted in recorded audio or video, we also accept documentation, program code, etc. Each individual work should be accompanied by the form"submission of work". 

Digitally submitted material is stored and backed up in a professional manner. The works will eventually be transferred to the National Library of Sweden and will be made available through their catalog, the Swedish media database SMDB. This ensures the long-time preservation of music created at EMS.

Please fill out the "submission of work" form and send it together with your work to the EMS librarian, Pär Johansson

Statens musikverk / EMS
Att: Pär Johansson
Box 16326
103 26 Stockholm
Sweden